Liivi Muuseumi kogud on digiteerimisel muuseumide infosüsteemi MuIS.

Kiika veebiväravast sisse!

Liivi Muuseumi kogumispõhimõtted

Muuseumikogude kasutamine

Muuseumikogusid kasutatakse eksponeerimiseks hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel, uurimistööks, publitseerimiseks, jäädvustamiseks, kopeerimiseks. Muuseumikogude kasutamisel on kehtestatud piirangud muuseumi esemete säilimise ja turvalisuse ning hea tava järgimise huvides. Kogude kasutamine dokumenteeritakse nii muuseumivälisel kui ka muuseumisisesel kasutamisel infosüsteemis MuIS.

Museaalide kasutamise loa annab muuseumi juhataja või selleks volitatud isik. Kasutamist korraldab varahoidja. Kasutusloa saamiseks tuleb täita avaldus, mille allkirjastamisel kohustub kasutaja täitma muuseumikogu kasutamise tingimusi. Nende rikkumise korral võib juhataja kasutusloa tühistada. Muuseumitöötajatelt kasutusluba ei nõuta.

Muuseumitöötajal on õigus mitte anda museaali kasutamiseks või piirata kasutust museaali vanuse, seisukorra või muude probleemsete omaduste tõttu.

Kinnaste kasutamine museaali käsitsemisel on kohustuslik. Vajalikud kindad tagab muuseum. Erandkorras võib lubada ka paljakäsi töötamist.

Museaali andmete publitseerimisel tuleb viidata muuseumikogule, soovitavalt koos kogunumbriga ning võimalusel annetada publikatsiooni üks eksemplar muuseumile.

Museaali kujutise loata kopeerimine mistahes viisil ja/või avaldamine muuseumi nõusolekuta on keelatud.

Museaalide laenutamise tingimustes lepitakse kokku vastava laenutuslepingu alusel. Museaali liikumine kajastatakse infosüsteemis MuIS.

Digiteeritud museaale on võimalik kopeerida ja koopiaid saata ka elektrooniliselt.

Muuseumi tööruumid on avatud tööpäeviti kl 10-16. Teenindamine toimub kokkuleppel töötajatega, info telefonil 5144851 või meilitsi info@muusa.ee. Teenuse täitmise tähtaeg on kuni 10 tööpäeva, erandjuhtudel ka pikem. Teenuse eest tasutakse arve alusel või sularahas muuseumi kassasse.