Juhan Liivi kodukoht

Kuu: juuni 2021

Giidituur Liivi Muuseumis

 

Liivi Muuseumis on külastajal võimalik kogeda miljööd, milles elasid 19. sajandi eesti talupojad. Antakse ülevaade ka piirkonnale iseloomuliku kolme kultuuri koosmõjust, nende kujunemisest piirkonna ajalugu tutvustaval Kodavere-näitusel. Giidituuril ühendatakse kaks peamist suunda: eesti talupoja elu ning Juhan Liivi elu ja looming Eesti kultuuri kontekstis. Vastavalt grupi valmisolekule ja huvile on võimalik teemasid varieerida.

Tutvustatakse põhilisi taluhooneid: ait, saun, rehielamu ja kooguga kaevu. Näidatakse ja lastakse proovida talutöödeks vajalikke tööriistu (kapsanui, võimasin, margapuu, käsikivi, koot jms). Koos külalisega sukeldutakse suitsusaunaga seotud kultuuriteadmisse, laskutakse rehielamu muldpõranda ligi, et kujutleda elamist reheahjuga toas, liigutakse luksuslikuma elu juurde, tajudes erinevust muld- ja laudpõrandaga elamise vahel. Käsitletakse inimese eluringi (seoses suitsusaunaga kui pühapaigaga ja nn raviasutusega, aidaga kui noorte suvise elupaigaga) ja aastaaegade vaheldumisega seotud elamistingimusi (rehemaja, sellega seotud tegevused, sauna ja aida funktsioon).

Külalised Rõngust, 2020 suvi.

Talupoja elu raamistikus uuritakse, missugustest tingimustest võrsus Juhan Liiv kui Eesti kirjanduse üks silmapaistvamaid tegelasi. Juhan Liivi elu tutvustades on võimalik külastajal saada mõtteainet väga erinevate valdkondade kohta. Näitusemajas tutvutakse 19. sajandi perekommete, koolitraditsioonidega (kõrvutades ka naiste ja meeste haridust), vaadeldakse toonaseid karjäärivõimalusi, analüüsitakse inimese isiklike ambitsioonide ja tegeliku elu pakutavate võimaluste dilemmasid. Vaadeldakse Juhan Liivi kujunemislugu, armastuslugu, ambitsioone ja karjäärivalikuid, suhteid tollaste ühiskonnategelastega, kirjanikukskujunemist. Tutvustatakse Juhan Liivi haigestumisega seotud asjaolusid ning 19./20. sajandi alguse inimeste suhtumist vaimse tervisega seotud probleemidesse. Kõrvutatakse tänapäevaseid arusaamu ja ravivõimalusi toonastega. Vaadeldakse üksikisiku rolli kultuurielus. Süüvitakse Juhan Liivi luule temaatikasse ja olulisusse tänapäeva kontekstis, jõudes välja küsimuseni, mis ja mille pärast saab Juhan Liivi pidada eesti kirjanduse klassikuks. Juhan Liivi luule aktuaalsust ilmestavad elavad traditsioonid: iga-aastased Liivi luuleauhinna väljakuulutamised Juhan Liivi sünnipäeval 30. aprillil ja üleriigiline koolinoorte etlusvõistlus. Juhan Liivi elu ja looming on andnud ning annab jätkuvalt ainest interpreteerimiseks etlemisel, luuletajate loomingus ja teatrilaval.

Giidituuri soovist palume võimalusel teatada enne külastust.

Tanar Kirs giidituuri tegemas.

 2021. aasta juunikuus pälvis Liivi muuseumi giidituur Eesti ökoturismi kvaliteedimärgise EHE.

EHE ehk Ehtne ja Huvitav Eesti on ökoturismi kvaliteedimärgis, millega tunnustatakse ja turundatakse loodussõbralikke maapiirkonnas* pakutavaid turismiteenuseid. Nagu nimest võib eeldada, iseloomustab ökoturismi märgise pälvinud tooteid ja teenuseid ehedus ehk paikkonna elulaadi, ehedat loodust ning kohalikku kultuuri väärtustavad elamused. Neid pärand- ja loodusväärtusi kasutades ja tutvustades kujuneb turismiettevõtjast ka nende kaitsja, kes arvestab ja väärtustab, nii külastajate kui kohaliku kogukonna silmis, paiga identiteeti, piirkonna inimeste elulaadi ning loodus- ja inimkoosluse kooskõla.

  Viide Puhka Eestis lehele.

“Siältpuult suadetud. Mari Vallisoo 70” näituse avamine. Kontsert “Viimäne vihim”

12. juunil algusega kell 12 toimub Mari Vallisoo 70. sünniaastapäeva tähistamine Liivi Muuseumis Kodavere Pärimuskeskuse kaaskorraldusel. Koroonapiirangute tõttu sügisest kevadesse nihkunud ürituse raames avatakse näitus “Siältpuult suadetud. Mari Vallisoo 70” ning toimub kontsert “Viimäne vihim” laulude ja luulega. Mari Vallisoo kodaverekeelsest luulest kõneleb TÜ kirjanduse dotsent Mart Velsker, sõna võtavad luuletaja lähedased ja sõbrad. Loeme Mari Vallisoo luulet ning tema salmidele loodud laule esitavad Anett Rajaste, Kodavere Duo, Merle Müür ja Merike Jaanisk.

 

Eesti keeles

HEA TAHTE KOKKULEPE TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

 • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
 • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
 • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
 • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
 • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
 • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
 • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
 • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
 • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
 • osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

 

Inglise keeles

GOODWILL AGREEMENT TO ENSURE SAFETY DURING THE COVID-19 OUTBREAK

At a service provider who has joined the Goodwill Agreement, you can be sure that:

 • The visitor’s code of conduct and information on the Covid-19 virus prevention activities implemented by the service provider are available for all clients;
 • all employees are aware of the guidelines for preventing the spread of the virus and follow them in their daily work;
 • the indoor ventilation system is working properly;
 • there are enough disinfectants, they are available in places visible to everyone;
 • frequently touched surfaces are cleaned and disinfected regularly;
 • employees and guests are required to wear a mask or alternative personal protective equipment in accordance with applicable national regulations;
 • the possibility to maintain the necessary distance both with each other and with the service providers is ensured;
 • people with signs of illness are not allowed to be in public places or in the service area;
 • people who have come into contact with a client or employee with signs of illness are informed of the exposure without disclosing personal data;
 • the service provider participates in COVID-19 prevention webinars organised by Enterprise Estonia.

 

© 2024 Liivi Muuseum

Theme by Anders NorenUp ↑